สดช. จัดคลินิกกองทุนและเครือข่ายเยาวชน พัฒนาดิจิทัลไอเดีย ทั่วภาคใต้

สดช. จัดคลินิกกองทุนและเครือข่ายเยาวชน พัฒนาดิจิทัลไอเดีย ทั่วภาคใต้

แชร์โพสนี้ไปยัง Facebook ของคุณ

วันที่ 8 ก.พ. 65 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2565 ครั้งที่ 4 สงขลา ระหว่าง 3-4 ก.พ. โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “คลินิกกองทุน” และ กิจกรรม “เครือข่ายเยาวชน” ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้บริหารของ สดช. อาทิ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้จัดงาน และผู้สนใจที่เข้าร่วมอย่างล้นหลาม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย

นายภุชพงค์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมานั้น เพื่อสานฝันของทุกภาคส่วน ไม่ว่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา สำหรับการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพราะการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และจะดำเนินการโดยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้นไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการขอรับสนับสนุน ซึ่งเปิดกว้างให้กับทุกภาคส่วนตามกรอบนโยบายการให้ทุนประจำปี 2565 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Digital Agriculture, ด้าน Digital Government & Infrastructure, ด้าน Digital Manpower และด้าน Digital Technology ซึ่งทางกองทุนฯ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

สำหรับการจัดกิจกรรมใน ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการขอรับทุนสนับสนุน ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ได้ให้ความสนใจพร้อมซักถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ภายหลังการบรรยายของวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” “กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ การกลั่นกรองโครงการ และการลงนามในสัญญา” “กระบวนการติดตามประเมินผล” ตลอดจน “การดำเนินการหลังได้รับการสนับสนุนโครงการ” และ “ไอเดียใหม่ที่เป็นจริงได้ในอนาคต และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล”

ทั้งนี้ สัมมนาคลินิกกองทุนและเครือข่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผู้สนใจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ สถานที่จัดงานดังกล่าว หรือสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ defund.onde.go.th และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

แหล่งข้อมูลข่าว ไทยรัฐ

admin
Author: admin

Phone: 081-192-3737
10/6 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76110